Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Έχοντας ως βασική προτεραιότητά μας την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, ακολουθούμε τον νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων 2016/679 (General Data Protection Regulation) της ΕΕ, που τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018.

Προσωπικά Δεδομένα

Η Σιαβίκης Γεώργιος & ΣΙΑ ΕΕ συμμορφούμενη προς τις διατάξεις του Ν. 3471/2006 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, του Ν. 2472/1997, του ΠΔ 207/1998 και 79/2000 και του άρθρου 8 του Ν. 2819/2000 (Οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ), αποκλειστικά για λόγους ασφαλείας, διατηρεί γνωστοποιημένο νομίμως αρχείο μη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των χρηστών, τα οποία επεξεργάζεται νομίμως, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 58433/07.11.2007 γνωστοποίηση προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα επεξεργαζόμενα στοιχεία, κοινοποιούνται στην Σιαβίκης Γεώργιος & ΣΙΑ ΕΕ από τους χρήστες, μέσω του δικτυακού τόπου, και στα πλαίσια των παρεχομένων μέσω αυτού υπηρεσιών κι αφορούν στο ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, στοιχεία τηλεφωνικής επικοινωνίας, την ηλεκτρονική διεύθυνση, τη διεύθυνση του παρόχου σύνδεσης (IP). Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών της Σιαβίκης Γεώργιος & ΣΙΑ ΕΕ υπόκειται στους όρους του παρόντος άρθρου καθώς και στις σχετικές διατάξεις του Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε. H Σιαβίκης Γεώργιος & ΣΙΑ ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 2472/1997 και την Οδηγία 1/2005 της ΑΠΔΠΧ, λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας μετά το πέρας της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση του σκοπού της επεξεργασίας ή γενικότερα της περιόδου τήρησης των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 4§1δ του Ν. 2472/1997. H Σιαβίκης Γεώργιος & ΣΙΑ ΕΕ δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών σε κανένα τρίτο φορέα. H Σιαβίκης Γεώργιος & ΣΙΑ ΕΕ δύναται να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν: – Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών/χρηστών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή η Σιαβίκης Γεώργιος & ΣΙΑ ΕΕ ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές προκειμένου να αποστείλει στους χρήστες του δικτυακού τόπου έντυπα ή άλλη αλληλογραφία, δελτία τύπου ή άλλες ανακοινώσεις ηλεκτρονικώς, ή/και να παραδίδει προϊόντα ή βραβεία.

Στοιχεία πιστωτικών καρτών

H Σιαβίκης Γεώργιος & ΣΙΑ ΕΕ δηλώνει ότι δεν θεωρεί ότι η ιστοσελίδα της https://www.siavikis.gr απευθύνεται κατ’ αρχήν σε παιδιά και ανηλίκους. Οποιεσδήποτε από τις υπηρεσίες της Σιαβίκης Γεώργιος & ΣΙΑ ΕΕ οι οποίες έχουν σχέση με την αγορά υπηρεσιών και τη χρήση τραπεζικών υπηρεσιών ή και πιστωτικών καρτών θα πρέπει να διενεργούνται από ενήλικες χρήστες οι οποίοι είναι και οι μοναδικοί υπεύθυνοι για την ασφαλή φύλαξη των στοιχείων των πιστωτικών καρτών τους και των άλλων τραπεζικών τους στοιχείων. Οποιαδήποτε παραγγελία και/ή αγορά εμπορευμάτων και/ή υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας https://www.siavikis.gr θα θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί από τον νόμιμο κάτοχο των πιστωτικών καρτών και/ή των τραπεζικών στοιχείων, εκτός όπου έχει αποδειχθεί από αρμόδιο δικαστήριο ότι τα εν λόγω στοιχεία έχουν κλαπεί. Ρητά δηλώνεται πως η Σιαβίκης Γεώργιος & ΣΙΑ ΕΕ δεν αποθηκεύει αριθμούς πιστωτικών καρτών και δεν τηρεί αρχείο με άλλα στοιχεία αυτών.

Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο siavikis.gr χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούμε προσωπικά δεδομένα (το email σας, το ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνο κλπ) μόνο όταν προχωρήσετε σε επικοινωνία μαζί μας ή επιχειρήσετε να κλείσετε ραντεβού με το Ιατρείο.

IP Διευθύνσεις

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στo https://www.siavikis.gr αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και την ασφάλεια των συναλλαγών.

Cookies

H Σιαβίκης Γεώργιος & ΣΙΑ ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. O χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή/φυλλομετρητή/περιηγητή του, ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Σε τέτοια περίπτωση ο χρήστης δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Η Σιαβίκης Γεώργιος & ΣΙΑ ΕΕ διατηρεί τα στοιχεία σας εμπιστευτικά. Δεν πρόκειται να διαρρεύσει τη διεύθυνση του e-mail σας σε τρίτες υπηρεσίες που ενδέχεται να εμπλέκονται σε εξαγορές ή πωλήσεις λιστών με e-mails. Η συλλογή των e-mails έχει ως σκοπό τη χρήση τους για την αποστολή αναβαθμίσεων και νέων χαρακτηριστικών που σχετίζονται με την υπηρεσία, κρίσιμων ενημερώσεων και καλών πρακτικών.

Επίλυση Διαφορών

Αποκλειστικό αρμόδιο δικαστήριο για επίλυση διαφορών που μπορεί να προκύψουν από την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας είναι το δικαστήριο των Ιωαννίνων της Ελλάδας.

Τρόπος και μορφή επικοινωνίας

Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με την Σιαβίκης Γεώργιος & ΣΙΑ ΕΕ (και την Ετερρόρυθμη Εταιρεία στην οποία ανήκει ο ιστότοπος, με έδρα τα Ιωάννινα) στον αριθμό: +30 26510 22400 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info(at)siavikis(dot)gr. Σκοπός της επικοινωνίας προς το καταναλωτικό κοινό, είναι η ενημέρωσή σχετικά με τις παρεχόμενες από την εταιρία μας υπηρεσίες. Τα μηνύματα επικοινωνίας πληρούν τις προϋποθέσεις της Οδηγίας 2002/31/CE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί διαφημιστικών μηνυμάτων, δεδομένου ότι φέρει ευκρινώς τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα και παρέχει στο δέκτη τη δυνατότητα διαγραφής. Τέλος, για θέματα που αφορούν την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τον νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation 2016/679) της ΕΕ, μπορείτε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: info(at)siavikis(dot)gr ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Σιαβίκης Γεώργιος & ΣΙΑ ΕΕ, Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, Πουτέτση 12, Ιωάννινα, TK: 45332, Ελλάδα.