Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί:

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα (Υποκείμενο των Δεδομένων), δηλώνω ότι ενημερώθηκα για τις πράξεις συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των δεδομένων μου και ότι παρέχω, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. / Ε.Ε. 679/2016 καθώς και με τις αντίστοιχες ισχύουσες διατάξεις που θα αφορούν σε αυτό, κατόπιν της ένταξής του στην εθνική νομοθεσία), τη ρητή συγκατάθεσή μου στον Οδοντίατρο Δρ. Γεώργιος Σιαβίκης , και αποδέχομαι τη νόμιμη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση προσωπικών μου δεδομένων που είναι απαραίτητη για την παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών. Να δημοσιοποιήσει ή χρησιμοποιήσει στοιχεία του/της ασθενούς σε συνέδρια, παρουσιάσεις, δημοσιεύσεις,ιστοσελίδες κλπ χωρίς να θιχτούν τα προσωπικά δεδομένα του ασθενή.
digital dentistry teeth

Τοποθέτηση Εμφυτευμάτων

Αντιμετωπίζουμε πολύπλοκα περιστατικά σε συνδυασμό με τοποθέτηση εμφυτευμάτων και επιλεγμένων προθετικών μεθόδων.

Ρομποτική Οδοντιατρική

Η επανάσταση της ψηφιακής τεχνολογίας στην οδοντιατρική είναι η ρομποτική που εφαρμόζεται μέσω του συστήματος CEREC@

Smile
Design

Πλήρης έλεγχος και επανασχεδιασμός του οδοντικού φραγμού πριν την τέλεση οποιασδήποτε εργασίας.

Όψεις
Πορσελάνης

Σύγχρονα Ολοκεραμικά υλικά που επιτρέπουν την κατασκευή πολύ λεπτών εργασιών με ελάχιστη προπαρασκευή.